Virsraksts Avots Datums Autors Auditorija
Darbspējas vecuma cilvēkiem ar invaliditāti noteiks profesionālo piemērotību lvportals.lv 24.02.2017 LV portāls 9866
Teksts:
Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā ir paredzēta ne tikai profesionālās rehabilitācijas iespēja, bet arī profesionālās piemērotības noteikšana personām darbspējas vecumā, ja tām ir noteikta invaliditāte vai prognozējama invaliditāte. Šodien, 24. februārī, stājas spēkā Ministru kabineta noteikumi kārtībai un secībai, kādā šie valsts finansētie pakalpojumi ir saņemami.Ar grozījumiem likuma26. pantā kopš šā gada 9. februāra ir paredzētas tiesības saņemt valsts finansētus profesionālās rehabilitācijas pakalpojumus un profesionālās piemērotības noteikšanas pakalpojumus personām darbspējas vecumā, ja tām ir noteikta invaliditāte vai prognozējama invaliditāte.
Likumā precizēts jēdziens "profesionālā rehabilitācija", norādot, ka tas ir pasākumu kopums, kas pēc individualizētas funkcionālo traucējumu izvērtēšanas un profesionālās piemērotības noteikšanas personām darbspējīgā vecumā nodrošina jaunas profesijas, profesionālo zināšanu vai prasmju apguvi vai atjaunošanu, tostarp profesionālās izglītības programmu apgūšanu pamata un vidējās izglītības pakāpē un multidisciplinārus pakalpojumus integrācijai darba tirgū.
Likumā arī noteikts, ka Sociālās integrācijas valsts aģentūra (SIVA) sniedz profesionālās rehabilitācijas pakalpojumus un nosaka profesionālo piemērotību personām darbspējīgā vecumā ar invaliditāti, garīga rakstura traucējumiem vai prognozējamu invaliditāti, kā arī profesionālās rehabilitācijas pakalpojumu ietvaros nodrošina transportlīdzekļa vadīšanas apmācību personām, kurām nav medicīnisku pretindikāciju šādai apmācībai.
Kārtību, kādā persona darbspējīgā vecumā, ja tai ir noteikta invaliditāte vai prognozējama invaliditāte, saņem no valsts budžeta finansētu profesionālās piemērotības noteikšanas pakalpojumu un profesionālās rehabilitācijas pakalpojumus, noteikta Ministru kabineta noteikumosNr. 94.
Kā prioritāras mērķa grupas profesionālās rehabilitācijas pakalpojuma saņemšanai minētas personas ar smagu vai ļoti smagu invaliditāti, ar prognozējamu invaliditāti, ar garīga rakstura traucējumiem, ja tām ir noteikta invaliditāte. Darbspējas vecums ir no 15 gadiem līdz valsts vecuma pensijas piešķiršanai.
Profesionālās rehabilitācijas pakalpojumu varēs saņemt pēc profesionālās piemērotības noteikšanas atbilstoši tās rezultātiem.
Noteikumos izklāstīts SIVA sniegto profesionālās rehabilitācijas pakalpojumu saturs, tostarp profesionālās piemērotības noteikšanai, kā arī norādīts uz sadarbību ar darba devējiem.
Atbilstoši starptautiskajai praksei arī SIVA piedāvātais pakalpojumu modelis paredz profesionālās piemērotības noteikšanu un profesionālo rehabilitāciju, norādīts noteikumu anotācijā. Profesionālās piemērotības noteikšana ietver iespējamo pakalpojumu saņēmēju apzināšanu, uzskaiti un viņu motivēšanu pakalpojuma saņemšanai, ko nodrošina aģentūras karjeras konsultants vai psihologs. SIVA speciālisti noteiks ieteicamās profesionālās darbības jomas, tās pamatojot ar teorētiska un praktiska darba izmēģinājumu rezultātiem, sniegs ieteikumus individuālajam sociālās rehabilitācijas plānam par pasākumiem, kas nepieciešami personas darbspēju atjaunošanai, saglabāšanai un uzlabošanai.
Profesionālās rehabilitācijas pakalpojuma sniegšanas laikā personai nodrošina nepieciešamos atbalsta pasākumus, lai uzlabotu viņas arodprasmes, profesionālo kvalifikāciju un darbspējas, kā arī stiprinātu spējas un motivāciju, integrējot personu darba tirgū.
LV portāls